Kласификация на анормалните маточни кръвотечения

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Международната федерация на акушерите и гинеколозите (FIGO)* одобри през 2011 нова система за класификация (PALM-COEIN) за причините за анормалните маточни кръвотечения при небременни жени в репродуктивна възраст, която беше публикувана в списание International Journal of Gynecology & Obstetrics (1).

Класификацията е базирана на девет категории, като първите четири се дефинират като „структурни” (PALM: polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignancy and hyperplasia): наличие на полип, аденомиоза, лейомиом, малигненост и хиперплазия.

Втората група от четири категории се дефинира като “неструктурни” аномалии (COEI: coagulopathy, ovulatory dysfunction, endometrial and iatrogenic) – коагулопатия, овулаторна дисфункция, ендометриални нарушения и ятрогенни причини). Последната (девета) категория е за неопределени състояния (N).

„При жени в репродуктивна възраст, анормалните маточни кръвотечения се дължат на различни причини, като досега липсваше стриктна етиологична класификация. Наличието на кървене може да се дължи и на повече от един фактор, което усложнява диагнозата,” заяви проф. Malcolm Munro от David Geffen School of Medicine в Los Angeles.

При изготвянето на новата класификация, авторите са обобщили опита на 17 държави в областта на анормалните маточни кръвотечения за период от пет години. Системата PALM-COEIN е обсъдена през 2009 на световният конгрес на FIGO и в последствие е приета от Изпълнителното бюро на организацията.

Първите четири категориите PALM (полип, аденомиоза, лейомиом, злокачествено заболяване и хиперплазия) могат да се диагностицират и измерят чрез образна диагностика (ултразвук) и/или с хистопатологичен резултат.

Диагнозата „полип” налага подкласификация, която включва показатели като: размер на полипа; локализация; брой; морфолигични и хистологични характеристики. Диагнозата „лейомиом” изисква диференцирането на поне една субмукозна миома или наличие на миоми, които не навлизат в ендометриалната кухина.

За категорията „малигненост и хиперплазия” се предлага малигнените и пре-малигнените лезии като атипична ендометриална хиперплазия, ендометриален карцином и лейосаркома, да се класифицират в основните категории, но също така да се определят според съществуващите системи за класификация и стадиране на СЗО и FIGO.

За разлика от PALM, категориите CAEIN (коагулопатия, овулаторна дисфункция, ендометриални нарушения и ятрогенни причини) включват неструктурни нарушения, които не могат да се установят с образна диагностика или хистопатологично изследване.

Ятрогенните причини за анормално маточно кръвотечение включват екзогенно приложение на гонадни стероиди, интраутеринни системи или други системни, или локални средства.

Диагнозата на анормалните маточни кръвотечения се състои в подробна анамнеза за характера, обема, продължителността и честотата на маточното кървене, оценка на яйчниковата функция, прием на медикаменти и начин на живот.

Лабораторните изследвания трябва да включват: хемоглобин и хематокрит; тестове за нарушения на овулаторната функция (функция на щитовидната жлеза, нива на пролактин и серумни ангрогени); консултация с хематолог за отхвърляне на болест на von Willebrand (при наличие на коагулопатия).

Новите препоръки не включват рутинното използване на магнитно резонансно изобразяване (MRI), поради висока цена на изследването в някои страни. Въпреки това, лекарите са съветвани да прилагат MRI за оценка на наличието (или отсъствието) на аденомиоза, когато пациентката се класифицира по системата PALM-COEIN. 

* FIGO – International Federation of Obstetricians and Gynaecologists (www.figo.org)

Използван източник:

1. Munro M., Critchley H., Broder M. et al. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. Int J Gynecol Obstet 2011; 113: 3-13 http://www.ijgo.org иhttp://www.figo.org/files/figo-corp/AUB%20Classification.pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email