Показания за магнитно резонансно изследване на сърцето при децата с вродени сърдечни пороци

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Зорница Василева

Представяме ви в обобщен вид експертно консенсусно ръководство относно показанията за магнитно резонансно изследване на сърцето (CMR) при децата с вродени сърдечни малформации (ВСМ), разработено от работната група по образна диагностика на Европейската асоциация по детска кардиология и от секцията по CMR на Eвропейската асоциация по сърдечносъдова образна диагностика* (1).

В резултат на значителното разширяване на диагностичните и терапевтичните възможности, преживяемостта на пациентите с ВСМ се подобри в голяма степен. Но сериозен проблем остават дългосрочната заболеваемост и смъртност, както и необходимостта от повторни интервенции.

Образните изследвания имат голямо значение както при предоперативната, така и при следоперативната оценка на децата с ВСМ. Ехокардиографията (ЕхоКГ) остава в основата на сърдечносъдовата диагностика, но и други методики стават все по-важни, в частност CMR (cardiovascular magnetic resonance) изобразяване и компютърната томография (computed tomography – CT).

Съществуват препоръки за правилното използване на CMR при възрастните пациенти. Но децата и подрастващите с ВСМ са предизвикателство. Това се дължи на: още по-голямата необходимост от избягване на йонизираща радиация, трудна оценка на анатомията, включваща малки структури, както и изобразяването при високи сърдечни честоти.

За разлика от възрастните, при които CMR се извършва при оценката на исхемичната болест на сърцето, подходът при децата с ВСМ трябва да бъде индивидуализиран и почти всички секвенции трябва да бъдат адаптирани към размера, възрастта, сърдечната честота на пациента и не на последно място, на клиничния проблем.

Изключително важно е CMR при деца с ВСМ да се извършва само в центрове с експертиза както по отношение на дадената хемодинамична ситуация, така и за използваната CMR техника.

Обикновено се изисква присъствието на експерт в областта на CMR по време на цялото изследване, тъй като всяко сърце е различно и последващите стъпки на образното изследване са индивидуални, в зависимост от получените резултати.

За провеждането на CMR при възрастни има европейски препоръки за акредитация на здравните заведения, с изискване за минимален брой случаи, но такива все още липсват за кардиологичните заболявания придецата и за ВСМ.

Секвенциите, които се използват при стандартно CMR при децата, могат да се разделят на три групи, в зависимост от тяхната цел: за определяне на морфологията; за оценка на функцията, включително камерните обеми и кръвотока; за определяне на тъканните свойства на миокарда, включително миокардната перфузия и наличието на фиброза.

Изобразяване нa анатомията

При spin-echo секвенции (които често се означават като секвенции с черна кръв -darkblood или black-blood sequences), движещата се кръв изглежда тъмна, докато стационарните тъкани са в различни сенки на сивото.

Тяхно основно предимство е, че са по-малко податливи на артефакти, причинени от турбулентен кръвоток и метални импланти. Проблемът с дихателните движения се разрешава чрез задържане на дъха, множество измервания или проследяване на диафрагмата.

На SSFP (steady-state free precession) образите кръвта изглежда светла. Двуизмерната (2D) SSFP е най-често използваната анатомична секвенция за изобразяване при ВСМ, тъй като тя позволява получаванетo на образи във всяка желана равнина, като предоставя качествена информация за функцията и движението на клапите.

При контраст-усилената магнитно-резонансна ангиография (CE-MRA) се прилагат интравенозно базирани на gadolinium контрастни средства, за да се подобри контрастът между кръвта и заобикалящите тъкани, което дава възможност за образи с висока резолюция.

Базата данни – съвкупност от последователни срезове, може да бъде реконструирана във всяка желана равнина или под формата на триизмерен образ. CE-MRA е навлязла широко при диагностицирането на съдовите заболявания при децата, като в много случаи позволява избягване на сърдечната катетеризация.

Функционално изобразяване

Камерните обеми и фракцията на изтласкване се оценяват чрез серия от SSFP срезове, обхващащи цялото сърце. Те могат да бъдат ориентирани по късата ос на сърцето, успоредно на атриовентрикуларните клапи или перпендикулярно на междукамерния септум, или в аксиалната равнина, в напречен срез на гръдния кош.

Измерванията трябва да се извършват последователно в една и съща ориентация, като резултатите от двете равнини не са взаимнозаменяеми. Крайносистолните, крайнодиастолните обеми и масата на двете камери се определят чрез очертаване на границите на ендокарда и на епикарда по метода на Simpson.

Това измерване е особено важно за дясната камера или при наличие на обща камера. Публикувани са нормалните стойности за двете камери и за двете предсърдия при децата, като е демонстрирана възпроизводимост на измерванията както при случаите с ВСМ, така и при тези без сърдечна аномалия.

Кръвотокът през даден кръвоносен съд може да се измери точно чрез използване на кодирана по скорост фазово-контрастна (velocity-encoded phase-contrast-PC) секвенция. Обичайно един срез се насочва перпендикулярно на съответния кръвоносен съд. След очертаването му, обемът кръв, който преминава през съответната равнина, се определя чрез умножаване на скоростта и напречното сечение.

При first-pass (първо преминаване) миокардно перфузионно изобразяване се използва динамичният поток в миокарда на базиран на gadolinium контраст за определяне на зоните на понижена перфузия. Последните остават тъмни, докато при наличие на нормална перфузия се получава светъл сигнал от миокарда в резултат от навлизането на gadolinium.

Тестът може да се извърши в покой или в условията на фармакологичен стрес за по-ясна детекция на исхемията.

При стрес изобразяването се оценява камерната функция чрез 2D SSFP в условията на фармакологичен стрес с dobutaminе или на физическо натоварване чрез съвместимо с CMR оборудване.

Това изследване се извършва за определяне на контрактилните резерви на системната камера, например дясна камера, осигуряваща системната циркулация или при обща камера.

Късното миокардно усилване или късното усилване с gadolinium (LGE) e техника, демонстрираща абнормното отлагане на контраст в миокарда късно след инжектирането на контраст. Фокалните свръхусилени зони представляват области на миокардна фиброза. Здравият миокард изглежда тъмен.

Ключовите моменти от консенсуса:

– Black-blood spin-echo, 2DSSFP и 3DSSFP, както и CE-MRA, са най-важните секвенции за анатомично изобразяване при ВСМ

– При децата са необходими по-високи пространствена и времева резолюция, отколкото при възрастните, поради по-високите сърдечни честоти и по-малките размери на анатомичните структури

– CMR е настоящият клиничен златен стандарт за измерване на камерната функция и на кръвотока, които са много важен компонент на това изследване при пациентите с ВСМ

Седиране и анестезия

При по-малките деца, извършването на CMR обикновено изисква седиране или обща анестезия. При малките пациенти с комплексни ВСМ, въпреки рисковете от общата анестезия, CMR може да се прилага за пълнота на диагнозата преди операцията или за планиране на други терапевтични интервенции. Това позволява избягването на изцяло диагностичната сърдечна катетеризация.

Предпочитанията и наличността на седация и/или обща анестезия се различават между различните клинични центрове. И двете техники (CMR и сърдечна катетеризация) изискват подходящо мониториране на пациента и наличието на експертен екип, който е в състояние да се справи с евентуално възникнали усложнения.

Въпреки че пациентите, подложени на обща анестезия, хоспитализираните болни и болните от интензивните отделения са с повишен риск за нежелани събития по време на CMR, в сравнение с общата популация, е демонстрирано, че изследването е безопасно дори и при децата в критично състояние, ако се извършва от опитен екип.

Преди изследването е важно да се направи внимателен анализ на съотношението риск/полза на CMR под обща анестезия. При пациенти на възраст <3 месеца, децата с обща камера, с пулмонална хипертония, некоригирани цианотични ВСМ или с патология на дихателните пътища, може да е необходима хоспитализация.

Ключовите моменти от консенсуса:

– Необходими са опитен екип и подходящо оборудване за приложение на дълбока седация или на обща анестезия при децата с ВСМ, подложени на CMR

– При пациентите, при които се налага приложението на дълбока седация или анестезия, трябва внимателно да се анализират рисковете и ползите от процедурата

Безопасност и противопоказания

Ключови моменти по отношение на безопасността и противопоказанията:

– CMR при децата и подрастващите със сърдечни заболявания има добър профил на безопасност

– Основното предимство пред останалите образни изследвания е липсата на лъчево натоварване

– Главните контраиндикации за CMR при децата са кохлеарни имплантанти, пейсмейкъри от старото поколение, имплантируем кардиовертор-дефибрилатор (ICD) и други несъместими импланти

– Използването на базирани на gadolinium контрастни вещества е противопоказано при децата с терминална бъбречна недостатъчност поради риска за развитие на нефрогенна системна фиброза (NSF)

Клинични приложения на CMR

Аномалии на аортната дъга. Чести индикации за CMR при аномалии на аортната дъга включват съдови пръстени, прекъсната аортна дъга, truncus аrteriosus, комплексни форми на коарктация на аортата и болеcти на съединителната тъкан, като синдромите на Marfan и Turner.

CMR може да се извърши при поставяне на диагнозата за прецизиране на ехокардиографската находка и по време на проследяването след хирургична корекция или интервенционална катетеризация, когато трябва да се изключат резидуални или рецидивиращи стенози и/или аневризми.

Стентовете в аортната дъга не са противопоказание за CMR, но CMR не е подходящ метод за оценка на проходимостта на стента.

Чувствителността на CMR за детекция на съдовите аномалии е също толкова висока, колкото и тази на стандартната ангиография, поради което инвазивното изследване може да се запази само за подбрани случаи и за извършването на интервенции.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR е образното изследване от първа линия след ехокардиографията за анатомична оценка на аномалиите на аортната дъга

– Триизмерните реконструкции на получените чрез CMR образи са от полза при планирането на интервенциите върху аортната дъга

– CMR има важна роля при проследяването след интервенция

– Измерванията на кръвотока предоставят допълнителна информация към анатомичното изобразяване

Белодробни артерии. Предимствата на CMR пред останалите образни изследвания включват: много добро анатомично визуализиране на изходния тракт на дясна камера (RVOT), на бифуркацията на белодробната артерия, на нейните клонове, както и допълнителна функционална информация.

CMR е единствената методика, позволяваща количествено измерване на кръвотока в белодробните артерии. Чрез качествен анализ на кръвотока се получава информация за наличието на абнормно белодробно съдово съпротивление.

Чрез CE-MRA могат да се визуализират аорто-пулмоналните колатерали при тетралогия на Фало (TOF) с тежка пулмонална стеноза или атрезия.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR комбинира детайлна визуализация на пространствената ориентация на бифуркацията на белодробната артерия и на клоновете й

– Чрез измерване на кръвотока може да се осъществи точно определяне на белодробната перфузия при различни състояния

Белодробни вени. CMR се приема за златния стандарт за оценка на абнормен дренаж и на стеноза на белодробните вени. За да се получи анатомична информация за съдовия лумен както при стеноза на белодробните вени, така и при абнормно вливане, могат да се използват CE-MRA и/или 3D SSFP.

Кодираната по скорост фазово-контрастна секвенция е много полезно средство за определяне на патологията на белодробните вени. Използва се за измерване на артериалния кръвоток в десния и левия клон на белодробната артерия, за откриването на признаци на пулмонална хипертония и за определяне на преразпределението на белодробния кръвоток.

При аномално вливане на белодробните вени е много важно в детайли да се проследят ходът и мястото на вливане на всяка белодробна вена, да се диагностицира или изключи наличието на пулмонална венозна обструкция, да се извърши количествено определяна на степента на ляво-десния шънт (Qp/Qs) и да се опишат асоциираните лезии.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR е златният стандарт за оценка на аномално вливане и на стеноза на белодробните вени

– Комбинираното изследване на кръвотока в белодробните вени и в белодробните артерии позволява да се получи информация за комплексното преразпределение на кръвотока, настъпващо при обструкция на белодробните вени и при аорто-пулмонални колатерали

Шънтове. Точното количествено определяне на интракардиалните шънтове е част от комплексната оценка на хемодинамиката при много пациенти с ВСМ и често е определящ фактор за провеждането или не на хирургична интервенция. Чрез CMR се извършва неинвазивна оценка на локализацията на шънта, на посоката на кръвотока и на величината на шънта.

Екстракардиалните шънтове, като големи аорто-пулмонални колатерали и абнормно вливане на белодробните вени, много добре се визуализират чрез CE-MRA. Възможността за изчисляване на шънта е едно от основните предимства на CMR.

CMR осигурява точно измерване на кръвотока във всеки един съд, представляващ интерес, като може да преодолее добре известните ограничения на класическия метод на Фик, който се базира на инвазивна оксиметрия, или на Доплер-ехокардиографията, чрез която не може да се осъществи достоверно количествено измерване на кръвотока.

Чрез използване на кодирана по скорост фазово-контрастна секвенция, може точно да се определи съотношението между пулмоналния (Qp) и системния (Qs) кръвоток, което отразява величината на шънта.

Независимо от локализацията на шънта, Qp е винаги сумата от пулмоналния венозен кръвоток, а Qs е винаги сумата от кръвотока в горната и долната празна вена, измерен близо до сърцето.

Друг метод за оценка на величината на шънтовете е сравняването на селективния сърдечен дебит на дясната с този на лявата камера. Смята се, че този метод е по-малко точен от кодираната по скорост фазово-контрастна секвенция поради трудностите при правилното очертаване на ендокарда на дясна камера. Освен това, той не може да се използва при наличие на клапна регургитация.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR може да се използва за анатомична детекция на интра- и екстракардиалните шънтове

– Възможността за изчисляване на величината на шънта е едно от основните предимства на CMR

– За повишаване на точността, е необходимо да се сравняват количествени определяния на шънта, получени чрез различни измервания

Тетралогия на Фало. Тетралогията на Фало (TOF) е една от основните индикации за извършване на CMR при постоперативното проследяване на ВСМ. Предоперативното извършване на CMR при децата с TOF е показано в редки случаи с асоциирани аномалии – абнормен ситус, аномалии на аортната дъга, аорто-пулмонални колатерали.

След първоначалната хирургична корекция на TOF, типичните проблеми при проследяването включват умерена до тежка инсуфициенция на пулмоналната клапа, обструкция на RVOT и/или на клоновете на белодробната артерия. Това причинява хронично обемно и/или тензионно обременяване на дясна камера с добре описани и потенциално летални усложнения.

През последните две десетилетия CMR се наложи като ключово образно изследване при проследяването на пациентите с TOF. Това е единствената техника, позволяваща точно количествено определяне на степента на некомпетентност на пулмоналната клапа, с измерване на регургитационните обеми и регургитационната фракция чрез кодирана по скорост фазово-контрастна секвенция (Tаблица 1).

Използването на различните техники дават възможност за детайлно изобразяване на анатомията на RVOT и на клоновете на белодробната артерия. Допълнителна функционална информация се получава от измерване на диференцираната пулмонална перфузия и чрез оценка на обратния кръвоток по отделно в двата клона на белодробната артерия.

Всичките тези данни се използват за определяне на клиничното поведение при пациентите с TOF и са особено важни при взимането на решение за момента на пулмоналното клапно протезиране.

В този аспект, размерът и функцията на дясната камера са основните фактори, които влизат в съображение, в допълнение към клиничните симптоми и находки. Въпреки че не съществува универсален консенсус за граничния (cut-off ) обем, се приема, че крайнодиастолният обем на ДК от 160 ml/m2 и крайносистолният й обем от 80 ml/m2 предсказват нормализиране на размера на ДК след пулмонално клапно протезиране.

За правилен подбор на пациентите, показани за перкутанно имплантиране на пулмонална клапа, е необходимо точно описание на геометрията на RVOT чрез CE-MRA или 3D SFFP, както и изключване на аномалии на коронарните артерии чрез 3D SSFP.

Наличието на миокардна фиброза се установява чрез LGE изследване на миокарда, като степента на нейната изразеност корелира с ограничения физически капацитет, регионалните нарушения на кинетиката на камерната стена и предразположеността към аритмии.

Насочените 2DSSFP или CE-MRA могат допълнително да установят дилатация на а.ascendens, да демонстрират вида на аортната дъга (дясна аортна дъга при 20% от пациентите с TOF) и да изключат или потвърдят наличието на големи аорто-пулмонални колатерали.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR е ключово образно изследване за проследяване на пациентите с TOF

– CMR позволява оценяването на изходния тракт на дясната камера, на бифуркацията на белодробната артерия и на нейните клонове, както и количествено определяне на обема и функцията на ДК и на величината на регургитационния обем при пулмонална инсуфициенция

– Получената информация повлиява взимането на решения за протезиране на пулмоналната клапа

Комплексни ВСМ. Тази група ВСМ често включва комбинация от абнормен ситус, абнормни атриовентрикуларни и/или вентрикулоартериални връзки и/или допълнителни дефекти – септални дефекти, аномалии в образуването на сърдечната бримка, както и малформации на изходните трактове на камерите. Освен това, може да са налице малформации на екстракардиалните торакални съдове, както и трахеобронхиални аномалии.

Планирането и извършването на CMR при пациентите с комплексни ВСМ изисква задълбочена експертиза в областта на вродените малформации, за да се избегнат погрешната интерпретация или непълните резултати.

Компетентно извършеното CMR осигурява подробна картина на комплексните ВСМ, включително на анатомията и на хемодинамиката. Триизмерната обработка на образите е от полза при взимането на решение за хирургична интервенция и за планиране на самата процедура.

Приложението на CMR при комплексни ВСМ, включително при изомеризъм, осигурява по-добро визуализиране на абдоминалния ситус, на пулмоналните и на системните венозни малформации, на взаимоотношенията между сърцето и абдоминалните и медиастиналните структури, отколкото ехокардиографията или сърдечната катетеризация.

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR е важно образно изследване, допълващо ехокардиографията, при пациентите с комплексни ВСМ

– CMR предоставя важна информация за ситуса, за сегментните сърдечни връзки, за допълнителните интра- и екстракардиални малформации, както и точни хемодинамични данни

Обща камера. Палиативната терапевтична стратегия при функционално еднокамерните сърца изисква извършването на две и три или повече процедури преди завършването на циркулацията на Fontan.

Предимствата на CMR в условията на еднокамерна циркулация включват детайлна оценка на комплексната анатомия, в частност на големите съдове, функционално изобразяване на камерите и на големите съдове на отделните етапи, както и оценка на кръвотока, особено при циркулацията на Фонтан.

Преди извършването на парциална кавопулмонална връзка (Glenn анастомоза), е задължително изследването на асцендентната аорта и на аортната дъга и на системните и на пулмоналните вени. Трябва да се оценят размерът и функцията на камерата, клапната функция и субаортният изходен тракт.

При подходящи пациенти, комбинираното приложение на ЕхоКГ и на CMR може да е свързано с по-малко усложнения, отколкото сърдечната катетеризация, като предоставя сравнима диагностична информация.

Преди завършването на тоталната кавопулмонална връзка (total cavopulmonary connection – TCPC) е необходимо детайлно изследване. Освен това, е важно да се визуализира връзката между горната празна вена и белодробните артерии. Наличието на сигнификантни аорто-пулмонални колатерали може да се демонстрира чрез CE-MRA.

Разликата между общия пулмонален венозен кръвоток и общия пулмонален артериален кръвоток позволява количествено определяне на допълнителния кръвоток към белите дробове поради наличието на аорто-пулмонални колатерали.

Използването само на CMR за планиране на TCPC фазата е обект на дискусии, но в повечето клинични центрове все още се извършват хемодинамични изследвания, включително и сърдечна катетеризация, преди завършване на циркулацията на Фонтан.

След завършването на циркулацията на Фонтан, CMR се препоръчва за проследяване на систолната и на диастолната функция на камерите, за тяхната геометрия и за серийно количествено определяне на клапната регургитация.

При подбрани пациенти може да се извърши стрес-изобразяване за определяне на контрактилните резерви на камерите. Допълнителна полезна информация, която CMR предоставя при проследяването, включва анатомията и функцията на циркулацията на Фонтан, идентифицирането на обструкции, на формирането на тромби и на колатерален кръвоток.

Ключовите моменти от консенсуса:

– При пациентите с обща камера, CMR се препоръчва за серийно проследяване на камерната функция и за анатомична оценка на циркулацията на Фонтан

– На различните етапи от конструирането на циркулацията на Фонтан, CMR може да се използва за детекция на остатъчни находки, изискващи извършването на допълнителни интервенции

Сърдечни тумори. Сърдечните тумори при децата са рядко срещани и са обикновено доброкачествени (75-90%). Преобладават рабдомиомите и фибромите. Сред малигнените тумори, по-често се наблюдава метастатично обхващане от не-Ходжкинов лимфом, левкемия, невробластом, нефробластом или сарком, отколкото първичните кардиални сарком или лимфом.

Чрез CMR се получава информация за размера и локализацията на тумора, за неговата хемодинамична значимост, като обструкции на кръвотока или нарушаване на миокардната и/или на клапната функция, за тъканните характеристики на масата, за инфилтрацията на прилежащите тъкани. Трябва да се определи точната й локализация спрямо сърдечните структури (ендолуминална, свободно подвижна, интрамиокардна).

Ключовите моменти от консенсуса:

– CMR е важна част от неинвазивната оценка на сърдечните тумори, като предоставя информация за размера, локализацията, хемодинамичната значимост, връзката с прилежащите структури, инфилтрацията, както и тъканните свойства

Кардиомиопатии. Двете най-често срещани форми на кардиомиопатия придецата са дилатативна (dilated cardiomyopathy – DCM) и хипертрофична (hypertrophic cardiomyopathy – HCM). В допълнение към ехокардиографията, която е образен метод на първа линия при тези заболявания, CMR осигурява неинвазивна оценка на миокардната тъкан.

Чрез CMR може да се установи наличието на миокарден едем, цикатрикс и заместителна фиброза, с висока пространствена резолюция.

Редица аномалии, установими чрез CMR, са асоциирани с фенотипа DCM, включително аномалии на коронарните артерии, идиопатично заболяване (в повечето случаи) или вторични причини като миокардит или невромускулни заболявания.

CMR позволява изключването на аномалии на отделянето и на проксималния ход на коронарните артерии без облъчване и неинвазивно. В острата фаза на миокардита, изследването може да се използва за оценка на глобалната камерна функция, за детекция на регионална хипо- или акинезия, на ранни миокардни възпалителни промени, както и на миокардна клетъчна некроза/фиброза.

При хроничен миокардит, CMR може да се използва за мониториране на функцията на двете камери и за демонстриране на обратното развитие на възпалителния процес, както и на късното миокардно ремоделиране. Установяването на перикарден излив говори в полза на миокардит.

При невромускулните заболявания, CMR предоставя информация за степента на миокардна фиброза, възпалението и нарушението на миокардния контрактилитет и релаксация.

При HCM се получава точна информация за камерната маса и функция на двете камери. Наличието на фиброза е потенциален рисков фактор за камерни аритмии при възрастните, но се наблюдава по-рядко при децата.

Ако HCM е обусловена от вродени метаболитни нарушения, като болестта на Fabry или на Pompe, CMR може да се използва за проследяване на ефектите от ензимната заместителна терапия.

CMR се прилага и за оценка на сърдечната хемохроматоза при пациентите, при които са необходими повторни хемотрансфузии. Оптималният момент за провеждането на скрининг при децата е спорен, като зависи от възрастта на пациента и от трансфузионния режим. Често провеждането на изследването може да се отложи до осемгодишна възраст, така че да не бъде необходима обща анестезия.

Ключовите моменти от консенсуса:

– При поставянето на диагнозата и по време на проследяването на пациентите с кардиомиопатии, предимствата на CMR са определяне на специфичните характеристики на тъканите и точно количествено определяне на камерните обеми и функция

– При дилатативната кардиомиопатия CMR може да бъде от полза при определяне на етиологията на заболяването

– CMR се използва за точно количествено определяне на миокардната маса, за очертаване на разпределението на хипертрофията, както и за детекция и количествено определяне на миокардната фиброза

Коронарни артерии/перфузия. Изобразяването на коронарните артерии (coronary arteries – CA) и на миокардната перфузия при децата са показани при съмнение за вродени аномалии на СА, на фистули на СА, след хирургични интервенции при ВСМ, включващи трансфер на СА, преди перкутанно пулмонално клапно протезиране и при пациентите с васкулит (болест на Kawasaki, артериит на Takayasu или след сърдечна трансплантация).

Въпреки че способността за осигуряване на цялата тази комбинирана информация определя CMR като уникален образен метод, често сърдечната катетеризация остава златния стандарт за визуализиране на коронарните артерии при децата.

Клиничният опит с оценката на миокардната перфузия чрез first-pass миокардно изобразяване при децата е ограничен, но е демонстрирана добрата му чувствителност и специфичност в сравнение с конвенционалната коронарна ангиография. Възрастта и телесният размер са все още лимитиращи фактори за това изследване, като то обикновено не е осъществимо при децата на възраст под една година.

Независимо от това, миокардното перфузионно изобразяване при по-големите деца предоставя много важна допълнителна динамична информация в допълнение към статичната конвенционална коронарография, извършена чрез катетеризация.

LGE изобразяването предоставя информация за жизнеспособността на миокардната тъкан. Зоните на късно усилване корелират добре с областите на фиброза. Често индикациите за LGE изобразяване при децата включват миокардни инфаркти след хирургични интервенции, тромбоза на коронарните артерии при болестта на Кawasaki, при проследяването на различни ВСМ, на HCM и на миокардит.

Ключовите моменти от консенсуса:

– При децата CMR може да се използва за визуализиране на проксималните сегменти на коронарните артерии и за оценка на миокардната перфузия

– Високата сърдечна честота и малкият размер са лимитиращи фактори при малките деца

* Association for European Paediatric and Congenital Cardiology – AEPC

European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI

Използван източник:

1. Valsangiacomo Buechel Е., Grosse-Wortmann L., Fratz S. et al. Indications for cardiovascular magnetic resonance in children with congenital and acquired heart disease: an expert consensus paper of the Imaging WorkingGroup of theAEPC and the Cardiovascular Magnetic Resonance Section of the EACVI. European Heart Journal – Cardiovascular Imaging 2015; 16 (3): 281-297 doi:10.1093/ehjci/jeu129http://ehjcimaging.oxfordjournals.org/content/16/3/281.full

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email