Клинично приложение и прогностична стойност на сърдечните тропонини при пациенти с хронични бъбречни заболявания

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Р. Койчева, Отделение по нефрология, УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” – Стара Загора, Медицински преглед, 50, 2014, № 1, 8-13.

Резюме:             

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са най-честата причина за заболяемост и смъртност при пациентите с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ). Въпреки че точните патофизиологични механизми не са напълно известни, може да се каже, че ССЗ и ХБЗ са взаимно обусловени, засилват прогресията си и преминават едно в друго.

Сърдечно-съдовата рискова стратификация позволява ранно идентифициране на пациентите с висок риск, оптимизиране на лечението и подобряване на прогнозата им.

Сърдечните тропонини са много чувствителен и специфичен маркер за увреждане на миокарда и този тест е “златен” стандарт за неинвазивна диагноза на острия миокарден инфаркт в общата популация. Настоящият обзор прави преглед на диагностичните възможности, клиничното приложение и прогностичната роля на сърдечни тропонини при болните с ХБЗ.

Ключови думи:                хронични бъбречни заболявания, сърдечно-съдов риск, сърдечни тропонини

Можете да прочетете цялата статия ТУК.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email