Остава само седмица за регистрация за втория Национален конгрес за млади гастроентеролози

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Остава само седмица до крайния срок за регистрация за активни участници (до 26.02.2016) за втория Национален конгрес за млади гастроентеролози, който ще се проведе на 25 и 26 март 2016г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

Програмата на втория Национален конгрес за млади гастроентеролози отново е разделена на две части – първият ден е посветен на научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията и гастроентестиналната патология, а вторият – в областта ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Предвидена е и специална сесия за медицински сестри.

Поканени да участват са млади лекари (до 35 годишна възраст), медицински сестри и студенти по медицина с интереси в областта на хепатогастроентерологията.

Научният форум е насочен не само към млади лекари работещи в областта на гастроентерологията, но и към млади интернисти, хирурзи, рентгенолози, имунолози, патолози, лабораторни лекари, педиатри, онколози и др.

Изпращане на резюмета

Участието в Конгреса може да бъде активно, чрез представяне на научна разработка и пасивно.

Активните участници трябва да изпратят своите резюмета на mlad.gastroenterolog@gmail.com до 26.02.2016 като заявят по какъв начин биха искали да ги представят – като орална презентация или на постерна сесия.

Научно жури от хабилитирани преподаватели  ще определи най-добрите разработки, които ще бъдат отличени със специални награди.

Регистрация

Регистрацията за Националната конференция за млади гастроентеролози ебезплатна, нужно е само да се изпрати следната информация на mlad.gastroenterolog@gmail.com :

За активни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност, телефон за контакт и резюме. Краен срок: 26.02.2016

За пасивни участници: три имена, име на клиника и болница, дата на раждане, специалност и телефон за контакт. Краен срок: 04.03.2016

Критерии за изпращане на резюме

Ако искате да сте активен участник на втория Национален конгрес за млади гастроентеролози (НКМГ) е нужно да изпратите трите си имена, име на клиниката и болницата, в която работите, дата на раждане, специалност, телефон за контакт и резюме на следния мейл mlad.gastroenterolog@gmail.com до 26.02.2016:

  1. Нужно е да заявите как искате да представите Вашата разработка чрез орална презентация или чрез постер
  1. Резюмето на научна разработка трябва да се състои от следните части:

– заглавие

– автори и институции, от които са авторите

– въведение

– методи

– резултати

– заключение

– ключови думи

  1. Резюмето на клиничен случай се състои от следните части:

– заглавие

– автори и институции, от които са авторите

– въведение

– представяне на случая

– изводи

– ключови думи

  1. Резюметата трябва да се подготвят на Microsoft Word формат DOC или DOCX. Използвайте Times New Roman и размер 12. Не използвайте научни символи в заглавието и текста на резюмето, не използвайте Caps Lock.
  1. Резюмето трябва да е на български език и да не е повече от 300 думи.
  1. Резюметата ще се одобряват от научно жури.
  1. Авторите ще получат информация за това дали резюметата са им одобрени за участие до 07.03.2016. Неодобрените автори, автоматично ще бъдат регистрирани като пасивни участници.

За въпроси, предложения и контакт

mlad.gastroenterolog@gmail.com

Тел.: 0889807559

mlad gastro

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email