МУ-София обяви конкурс за асистенти по физиология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Медицинският факултет към Медицински университет – София обяви конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Физиология на животните човека“ за нуждите на Катедрата по физиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки:

София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Предклиничен университетски център, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/ 91 72 690.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email