Рискови фактори за резистентни към антибиотици патогени при придобита в обществото пневмония и пневмония асоциирана със здравни грижи

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Yuichiro Shindo1,2Ryota Ito2,3Daisuke Kobayashi2,4 et al.

Обосновка: Идентифицирането на пациенти с резистентни към антибиотици патогени при първоначалната диагностика е есенциално за лечението на пневмониите.

Цели: Да сеизяснят клиничните характеристики на пневмониите придобити в обществото (ППО) и пневмониите асоциирани със здравни грижи (ПАЗГ) и да се уточнят рисковите фактори за резистентни патогени при пациенти с ППО и ПАЗГ.

Методи: Проведе се проспективно обзервационно проучване при пациенти хоспитализирани с пневмония в 10 здравни институции в Япония. Патогените, които не са чувствителни към цефтриаксон, ампицилин/сулбактам, макролиди и респираторни флуорохинолони бяха дефинирани като резистентни към лечение ППО патогени (ППО-РЛП).

Резултати: Общо 1,413 пациенти (887 с ППО и 526 с ПАЗГ) бяха анализирани. Резистентни към лечение патогени бяха намерени по-често при пациенти с ПАЗГ (26.6%) спрямо пациенти с ППО (8.6%). Независимите рискови фактори за ППО-РЛП бяха почти идентични при пациентите с ППО и ПАЗГ.

Те включваха предишна хоспитализация (аджустиран риск [AOR], 2.06; 95% интервал на доверителност [CI], 1.23–3.43), имуносупресия (AOR, 2.31; 95% CI, 1.05–5.11), предишна антибиотична употреба (AOR, 2.45; 95% CI, 1.51–3.98), употреба на лекарства срещу стомашни киселини (AOR, 2.22; 95% CI, 1.39–3.57), сондово хранене (AOR, 2.43; 95% CI, 1.18–5.00), и неамбулаторен статус (AOR, 2.45; 95% CI, 1.40–4.30) при комбиниране на пациентите с ППО и ПАЗГ. Площта под оперативната крива за изброяване на рисковите фактори беше  0.79 (95% CI, 0.74–0.84).

Заключение: Клиничния профил на ПАЗГ е различен от този на пациентите с ППО. Лекарите могат да предвидят лекарствената резистентност при пациентите с ППО или ПАЗГ като се вземе предвид кумулативния брой на рисковите фактори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: антибактериални агенти, тестове за микробна чувствителност, техники за взимане на решения, инфекции на дихателните пътища, нозокомиални инфекции.

http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201301-0079OC#.Ul70HBa5JUR

Превод: Д-р Велин Стратев

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email