Пакетните мерки за превенцията на инфекциите,свързани с инвазивни процедури, беше основната тема на третата БулНозо Академия

Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо” проведе своето  трето издание на Национален Форум на БулНозо Академия на 26-27 ноември, 2015 г. Домакин и съорганизатор бе УМБАЛ „Света Анна” София.

Форумът бе обект на засилен интерес от страна на медицинските специалисти, с  210 участници от 42 болници на страната и седем РЗИ. Сред участниците бяха лекари от рискови клиники, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, кардиолози, хирурзи, старши  сестри и  мед. сестри от звеното;  специалисти по контрол на инфекциите – микробиолози, болнични епидемиолози, инспектори по обществено здраве, сестри по контрол на инфекциите (СКИ)-хигиенна сестра.

Така се осигурява екипност, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ. Включиха се с голям интерес специализанти и студенти, вкл.  от специалностите медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент от МУ-София.

Основен акцент на форума беше  подходът на пакетните мерки (bundles) за превенция на инфекциите, свързани с инвазивни процедури. Настоящата ситуация, с нейните  постижения и проблеми бе очертана в доклада на доц. д-р Нина Гачева, дм, почетен председател на БулНозо.

DOC GATCHEVA BUNDLES CONCEPTION

На съвременния етап подходите и мерките за превенция и и контрол на инфекциите в болничната практика се основават на доказани научни факти в областта на медицината и фундаменталните науки, а високото ниво на съвременните технологии осигурява все по-ефикасни начини за тяхното приложение.

Същевременно, статистиките в световен мащаб показват, че инфекциите, свързани с медицинското обслужване (известни още като нозокомиални или вътреболнични инфекции) представляват тежък медицински и икономически проблем, който продължава да компрометира болничното здравеопазване и при най-развитите нации.

От преките наблюдения и анализите на целенасочено събирана информация се установява, че в своята ежедневна практика медицинският персонал непрекъснато допуска пропуски – не спазва правилата и указанията, за които знае, че доказано редуцират риска от инфекция при грижите за пациентите, особено висок когато се прилагат инвазивни лечебно-диагностични процедури

Преодоляване на тази ситуация се търси чрез методите на едно ново направление в науката (translational research), породено от необходимостта да се „превеждат” научните постижения на езика на практиката, за да станат реалност. Основен подход е въвеждане на пакетните мерки (bundles).

Какво представлява пакетът/бъндел?

-Това е набор от мерки/правила (обикновено 3-5), за изпълнение на определена процедура при грижите за пациента;

-Този набор от мерки/правила се основава на доказателствената медицина3 и осигурява най-добрата практика при съответната процедура;

Пакетът от мерки/ бънделът е средство, чрез което се осигурява приложението на целия набор от мерки/ правила за дадена процедура всеки път и при всички пациенти, с краен резултат подобряване на превенцията.

Пакетните мерки при поставяне на централен венозен катетър (ЦВК) и периферен венозен катетър (ПВК) бяха представени от доц. д-р Росица Вачева, дм, председател на УС на БулНозо. За пръв път проф. Д-р Питър Проновост (P. Pronovost ет ал., 2006) , интензивист от една болница в Мичиган, въвежда този подход, като изработва контролен списък (checklist) за поставянето на централен венозен катетър (ЦВК), с цел да направи сигурно приложението на основните правила, съдържащи се в методичното ръководство на Центъра по контрол на заболяванията, САЩ, от 2002 г. и то всеки път, когато се изпълнява тази процедура.

DOC VATCHEVA CLABSI 2

Пакетните мерки за превенция на ВАП-вентилационна пневмония при интубирани пациенти, бяха представени от Лили Делева, дипломирана СКИ, ст.м.с. на КАРИЛ-УМБАЛ «Св. Анна», София; Бънделите за превенция на катетър-свързани уроинфекции-от доц. д-р Ани Кеворкян,дм, Медицински Университет, Пловдив и за превенция на инфекции на хирургичното място-от д-р Виолета Войнова-Георгиева, ВМА–София.

От особена важност за внедряването в практиката на този подход е постигнатият Национален Консенсус за превенция на инфекциите, свързани с инвазивни процедури чрез приложение на пакетни мерки/бъндели между Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции –БулНозо; Българско Хирургично Дружество; Дружество на анестезиолозите в България; Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация; Българско Урологично Дружество. Приет след обсъждане на Кръгла маса в рамките на 10-ия Национален конгрес по нозокомиални инфекции – София, 20-21 ноември 2014 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email