Акустично изследване на функцията на евстахиевата тръба

д-р Георги Кукушев, Доц. д-р Венцислав Цветков д.м.н., д-р Дончо Дончев; УНГ Клиника, ВМА – София; Списние МД, юли 2014

Резюме

В настоящата статия представяме отварянето на евстахиевата тръба чрез новоразработен уред за акустично измерване на функцията на евстахиевата тръба. Това е нов подход, допълнителен към стандартните изследвания на евстахиевата тръба – Valsalva и Toynbee.

Въведение

Евстахиевата тръба играе решаваща роля в концепцията за патогенезата на хроничното възпаление на средното ухо (1). При нормални условия евстахиевата тръба се отваря при акта на преглъщане или прозяване. Служи като механизъм за дренаж и изравняване на налягането от двете страни на тъпанчевата мембрана.

За сега два основни метода се считат за рутинни при изследването на евстахиевата тръба (Valsalva и Toynbee) (2). Наскоро беше представен нов уред, наречен тубоманометър (2, 3, 4). При всички три метода промяната в налягането в епифаринкса спомага за отварянето на евстахиевата тръба.

Нашето заключение е, че всички рутинни методи са нефизиологични, защото всички те са с повишено налягане в епифаринкса (положително или отрицателно), което при нормални условия е равно на атмосферното (2).

Правилната оценка на функцията на евстахиевата тръба е един от най-важните фактори за прогнозата на успешната тимпанопластика, а така също и за терапията на инфекциите на средното ухо (3, 5).

Материали и методи

Предвид горепосочените причини и ключовата роля на евстахиевата тръба по отношение на заболяванията на средното ухо, нашият екип създаде прототипна апаратура, наречена „Уред за акустично измерване на функцията на евстахиевата тръба“. Неговият принцип е подобен на споменатия в литературата сонотубометър, но поради фактът, че все още няма конвенционална апаратура, ще използваме терминът „Уред за акустично измерване на функцията на евстахиевата тръба“ (2, 6).

Неговата основна функция е да обективизира отварянето на евстахиевата тръба при физиологични условия.

evstahieva traba 1Уредът за акустично измерване функцията на евстахиевата тръба има следния принцип на работа:

В носната кухина се подава сигнал с честота 2 kHz 70 dB (в лявата и дясната ноздра) (6, 7).

Пациентът е подканен да преглътне и мускулите на мекото небце се съкращават, което води до отваряне на евстахиевата тръба. Сигналът се предава през средното ухо и се отчита от микрофони, поставени в канала на външното ухо.

Характеристиките на сигнала се изследват чрез компютърна програма. Стойностите, измерени в канала на външното ухо, се записват на графичен и звуков файл. Това е една от причините да използваме звуков сигнал с честота 2 kHz. По този начин след прегледа изследващият може да прегледа звуковия файл и да чуе повишението на подавания сигнал при отваряне на евстахиевата тръба.

Това на практика е обективизирането на нормално функционираща евстахиева тръба.

Преди изследването се обяснява на пациента да фокусира вниманието си върху повишаването на силата на подавания сигнал при преглъщане (евстахиевата тръба се отваря и подаваният звук в носната кухина се предава до средното ухо).

Амнестичната част от изследването допълнително потвърждава отчетените стойности в каналите на външното ухо.

Уредът за акустично измерване функцията на евстахиевата тръба се състои от следните елементи.

1. Източник на сигнал, поставен в носната кухина;

2. Микрофон, поставен във външния слухов проход;

3. Компютърно устройство, измерващо и записващо данните (графично и тонално) от микрофоните, поставени във външните слухови канали.

Резултати

За да тестваме действието на уреда за акустично измерване функцията на евстахиевата тръба, проведохме изследване с участието на 25 здрави доброволци.

Затова ние прослушахме и всички аудио файлове, записани от микрофоните в канала на външното ухо, за да контролираме, дали е имало повишение на подавания сигнал при отваряне на евстахиевата тръба. При всичките 25 здрави доброволци беше отчетено повишение на подавания сигнал при отваряне на евстахиевата тръба.

Като допълнение ние направихме и анкетна карта. 24 от пациентите съобщават за повишение на подавания сигнал при преглъщане.

Заключение

Нашите първи наблюдения са много окуражаващи. Разбира се, технически уредът за акустично изследване на функцията на евстахиевата тръба трябва да претърпи подобрения за изчистване на артефактите, които компрометират графичната част.

Бъдещите насоки на работата ни са свързани с изследването на пациенти, на които ще бъде извършена тимпанопластика (пре- и постоперативно), защото патологията на евстахиевата тръба е от изключително значение за успешния резултат.

Този нов метод обективизира физиологичното отваряне на евстахиевата тръба и има добър шанс да стане рутинен в УНГ практиката.

mdОще статии в областта на Оториноларингологията, можете да намерите на www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Tos M. Epidemiology and natural history of secretory otitis. Am J Otol. 1984; 5(6):459-62

2. Martino E., Thaden R., Krombach A. et al. Funktionsuntersuchungen der Tuba Eustachii. HNO 2004; 52:1029-1040

3. Tisch M., Maier S., Hecht P. et al. Bilateral Eustachian tube dilation in infants: An alternative treatment for persistent middle ear functional dysfunction. HNO. 2013; 61(6):492-3

4. Tisch M., Stоrrle P., Danz B. et al. Role of imaging before Eustachian tube dilation using the Bielefeld balloon catheter. HNO. 2013; 61(6):488-91

5. Ars B., Ars-Piret N. Middle ear pressure balance under normal conditions. Specific role of the middle ear structure. Acta Otorhinolaryngol Belg. 1994;48(4):339-42

6. Handzel O., Poe D., Marchbanks R. Synchronous Endoscopy and Sonotubometry of the Eustachian Tube: A Pilot Study. Otol Neurotol. 2012;33(2):184-91

7. Martino E., Antweiler C., Kellner A. et al. Einsatz neuer akustischer Signale zur Tubenfunktionsuntersuchung. Laryngo-Rhino-Otol 2004; 83-111