Информиранността на пациентите по отношение на метаболитен синдром е недостатъчна

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В брой 1 за 2020 г. на сп. Обща медицина Трайковска-Димитрова и сътр. публикуват проучване на тема “Анализ и оценка на медико-социалните проблеми при пациенти с метаболитен синдром”

Целта на анализа е да изследва давността и честотата на диагностициране на метаболитния синдром, както и информираността на пациентите за заболяването и неговите усложнения.

Анкетирани са 978 пациенти с диагноза метаболитен синдром за периода от 01.02.2015 г. до 31.07.2015 г.

Резултатите показват, че при 63,1% от респондентите метаболитният синдром е открит при активно потърсена помощ по повод оплаквания, като заболяването датира от 10-15 години при една четвърт от респондентите (25,1%). Повече от половината пациенти (56%) посочват, че не са имали никаква представа за заболяването, преди да се обърнат към лекар.

Тревожен е фактът, че 20,6% от анкетираните пациенти имат експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) и определен процент трайно намалена трудоспособност вследствие на заболяването им.

Авторите заключват, че информиранността на пациентите по отношение на метаболитния синдром е недостатъчна. При около една четвърт от тях информацията за заболяването е непълна, а при 15,8% – неточна.

От проучването става ясно, че респондентите са на мнение, че комуникацията между медицинските специалисти и пациентите невинаги е на достатъчно добро ниво.

“Всичко това ни дава основание да препоръчаме МЗ да създаде центрове за обучение на пациенти с метаболитен синдром, в които да работи екип от специалисти (ендокринолог, диетолог, кардиолог, медицинска сестра и др.), чиято основна задача да е да информира пациентите за заболяването и да ги подготви сами да могат да го контролират с оглед ефективна превенция на усложненията, чрез създаване на необходимите знания и навици или чрез своевременно търсене на активно съдействие от необходимия екип от специалисти.”, препоръчват автoрите.

Източник:

  1. Трайковска-Димитрова А, Димитров Т, Александрова М. Анализ и оценка на медико-социалните проблеми при пациенти с метаболитен синдром. Обща медицина, 2020, 22 (1): 37 – 41.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email