Свикване на Общото събрание на МУ-София на 16 септември 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование във връзка с чл. 81 ал. 10 и ал. 11 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн ректор на Медицински университет-София, се свиква заседание на Общото събрание на Медицински университет – София гласуване и попълване на състава на АС. Предстои попълване на квотите и избор на още 4 хабилитирани членове, както следва: един от квотата на Медицински факултет, два от квотата на Факултет по дентална медицина и един от квотата на Фармацевтичен факултет.

Гласуването ще се проведе в 6-та зала на 12 етаж в ректората на МУ-София (сградата на НЦОЗА) на бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“ № 15 от 9,00 часа до 17,00 часа на 16 септември 2020 година.    Участието в заседанието за гласуване на членовете на Общото събрание на Медицински университет – София е задължение с най-висок приоритет за делегатите и е пред всички останали служебни ангажименти