МБАЛ Шумен обяви вакантни места за лекари

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

О Б Я В Я В А

І. Конкурс за заемане на длъжностите:

– „Лекар, специализант по Кардиология” – за 2 щатни бройки;
– „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия” – за 2 щатни бройки;
– „Лекар, специализант по Нефрология” – за 1 щатна бройка;
– „Лекар, специализант по Гастроентерология” – за 1 щатна бройка;
– „Лекар, специализант по Вътрешни болести” – за 1 щатна бройка.

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ – езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

Краен срок за подаване на документи: 19 октомври 2020 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО
Телефони: централа 855755, вътр. 205

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email