20 филиала на ЦСМП получиха нови компютърни конфигурации

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Двадесет нови компютърни конфигурации получиха филиали на центровете за спешна медицинска помощ в Бургас и Благоевград. Техниката е закупена по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), информираха от Министерството на здравеопазването. В изпълнение на ПУЛСС е предвидено всички 170 филиала към центровете за спешна медицинска помощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система.

В Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ бяха доставени компютърни конфигурации, предназначени за филиали към ЦСМП Варна и ЦСМП Габрово.

Стойността, която Министерството на здравеопазването ще заплати на фирмата-изпълнител на договора за осигуряване на техниката, възлиза на 197 880.00 лева с ДДС. В цената са включени доставката и гаранционното обслужване на техниката, в т.ч. отстраняване на повреди, профилактика и контрол на качеството.

Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации във филиалите на спешна помощ се извършват по график, като конфигурациите първоначално се доставят в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 30.09.2021 г., като бюджетът, с който разполага възлиза на 7 000 000 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.           

Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.