Задължения за около милион – отсрочени за болницата във Враца

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Това бе решено от местния парламент, като предложението бе одобрено единодушно с 33 гласа „за“, предаде Bulnews.bg.

Общият размер на оставащите непогасени задължения, за които се иска отсрочване, е 913 574 лв. Те са за данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци на МБАЛ Христо Ботев” АД Враца и са дължими за периода от 2013 г. до 2020 г., включително. Задълженията не са възложени за събиране на публичен изпълнител, тъй като има изпълнена процедура по отсрочването им съгласно решение на Общинския съвет от октомври 2017 г.

Основните мотиви, изложени от ръководството на болницата бяха:

– други задължения, неплащането , на които може да доведе до прекратяване или спиране на основната му дейност;

– налично е обезпечение, което покрива размера на главницата и лихвите на задължението, за което се иска отсрочване;

– упражнено е правото за искане на отсрочване на публични вземания чрез писмено депозирано искане с вх. № 2600-2420/13.08.2020 година до компетентен орган, придружено с доказателства  по чл. 183 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

– искането за отсрочване е за срок до 1 г. от датата на издаване на разрешението.