Софийският административен съд осъди МУ-София по случая с д-р Радислав Наков

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Административен съд София град осъди Медицински университет-София по случая с д-р Радислав Наков. Припомняме, че през ноември 2019 г. той не бе избран за асистент в Катедрата по гастроентерология към МУ-София, тъй като е с онкологично заболяване.

Административен съд София град е взел решение на 23.07.2020 г., с което обявява, че решението на Академичния съвет (АС) на МУ-София, с което е одобрен асистент по споменатия конкурс за невалидно и нищожно. Също така, МУ-София е осъден да заплати всички разходи по делото на д-р Наков. Административен съд София град няма правомощията да отмени конкурса и да назначи нова или допълнителна проверка по случая, тъй като това е в компетенциите на МУ-София.

В решението на Административен съд София град се споменава, че не е спазено изискването за форма – АС не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент по конкурса, в протокола не се съдържали никакви обсъждания, мнения и други становища от членовете на АС.

Освен това, напомняме, че в конкурса са били допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила – комисията в посочения й състав (проф. Владимиров, проф. Генов и доц. Пенчев), провела процесния конкурс, провеждала конкурсите през последните 6 години, въпреки че приложимите норми на Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ) предвиждат, че за членове на комисията не могат да бъдат избирани лица, които са били нейни членове по предходните две последователни процедури за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление в съответното висше училище в случаите, когато има достатъчно хабилитирани лица.

В конкретния случай, при направената справка на официалната интернет страница на МУ-София се установява, че има 7 хабилитирани преподаватели.

Нарушена е била анонимността на изпита, един от кандидатите бил поканен от комисията и останал около половин час насаме с членовете й. Поведението на членовете на комисията е създало впечатление за предварително определен за спечелил съответния кандидат.

Също така, Административен съд София град установява, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, които предвиждат одобрение от АС на решения на други органи в процедурите по заемане на академични длъжности противоречат на ЗРАСРБ. Това е така, понеже те са създадени въз основа на обявена за противоконституционна с Решение № 11/2010г. на Конституционния съд разпоредба на закона, поради което на основание чл.5, ал.1 АПК не следва да се прилагат.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email