Заповед на Ректора на МУ-София относно неприсъственото обучение и правилата на провеждане на КСК

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Със заповед на Ректора на МУ-София проф. Виктор Златков срокът на неприсъственото обучение в електронна среда в университета се удължава до 01.08.2020 г, информират от там.

По отношение на кандидат-студентските изпити, за българи те ще се проведат предварително обявените дати – 04.07.2020 г. по биология и 12.07.2020 г. по химия. Това ще стане при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед №РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и разпорежданията на всички други компетентни органи и лица. Кандидат-студентите са длъжни да се явят с предварително осигурени лични предпазни средства маски (задължителни) и шлем и/или ръкавици (по желание).

Пълният текст на Заповед № РК 36-1568/30.06.2020 г. гласи следното:

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), Решение на Министерски съвет на Република България 378 от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14.05.2020 г. извънредната епидемична обстановка до 30.06.2020 г., Решение на Министерски съвет на Република България от 24.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14.05.2020 г. извънредната епидемична обстановка до 15.07.2020 г., както и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № РД 195/10.04.2020 г., № РД-01-189/ 09.04.2020 г., № РД-01-256/11.05.2020 г. № РД-01-268/15.05.2020г., № РД-01-277/26.05.2020г., Заповед № РД- 01-331/12.06.2020 г., Заповед № РД- 01-338/13.06.2020 г., Заповед № РД- 01-337/13.06.2020 г., Заповед № РД- 01-347/19.06.2020 г., Заповед № РД- 01-353/22.06.2020 г., Заповед № РД- 01-354/22.06.2020 г., писмо изх.№21-00-268/08.06.2020 г. и.,  на Министъра на здравеопазването, писма № 9104-34/ 16.03.2020 г. № 0211-113/ 19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Решения от заседания на Разширения Ректорско-Декански съвет на МУ-София Протокол № 28/ от 17.03.2020 г., Протокол № 29/ от 10.04.2020 г. и Протокол № 30/ от 13.05.2020 г., както и Решения на АС/ Протокол 43/ 28.05.2020 г. във връзка с въведените законодателни промени свързани с пандемията от COVID-19, 

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям Заповед № РКЗ6-З75 от 06.03.2020г., изм. и доп. Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г., Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г., Заповед № РК36-526 от 15.04.2020 г., Заповед №РК36-827/13.05.2020г., доп. със Заповед № РКЗ6-883 от 15.05.2020 г., Заповед №РК36-1082/29.05.2020 г. и Заповед № РК-36-1396/15.06.2020 г., като удължавам до 01.08.2020 г. вкл., срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда.
  2. Деканите и Директорите на учебните академични структури да продължат реализацията на утвърдените от Академичния съвет (протокол 43/ 28.05.2020) учебни планове за завършване на семестъра и учебната година на студенти, преддипломния стаж на дипломанти, като информират студенти и преподаватели за реда, начина и графиците, по които ще протече неприсъственото обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, и при отсъствие на забрана от страна на здравните власти или други компетентни органи. Там, където е невъзможно обучението, стажа и завършването на учебната година в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие на студентите, дипломантите и стажантите, Деканите и Директорите на учебните академични структури да създадат организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в съответствие с писмото и заповедите на Министъра на здравеопазването.
  3. По отношение на кандидат-студентските изпити:
  • Да се проведат кандидат-студентските изпити за българи на български език на предварително обявените дати – 04.07.2020 г. по биология и 12.07.2020 г. по химия.
  • Допускането на кандидат-студентите в изпитния ден да се осъществява най-късно до 8.00 часа в съответните зали, определени в актуализирания списък, достъпен на сайта на МУ-София на адрес: https://www.mu-sofia.bg/priem/ksk/grafik/
  • Провеждането на кандидат-студентските изпити да става при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед №РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и разпорежданията на всички други компетентни органи и лица. Кандидат-студентите са длъжни да се явят с предварително осигурени лични предпазни средства маски (задължителни) и шлем и/или ръкавици (по желание).
  • Кандидат студентите се допускат в залите с лична карта и разпечатка за явяване на съответния изпит. 
  • На първия изпитен ден (04.07.2020 г. – биология) всеки кандидат-студент е длъжен да представи на съответния главен квестор в залата: а/Предварително попълнено и подписано заявление и състезателен картон с посочените специалности, използвани от кандидат-студентския справочник или изтеглени от сайта, на адрес: https://www.mu-sofia.bg/priem/ksk/grafik/ и б/нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование.

4.Продължавам забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите като удължавам периода ѝ до 01.08.2020 г. Препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина, да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.

5.Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ—София, остават в сила до 01.08.2020 г. вкл. или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28 и 29) на РРДС и АС (протокол 43/28.05.2020г.).

6.При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

 ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

/РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email