Подходи в интензивното лечение при белодробна алвеоларна протеиноза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Илиева В1, Ямакова Й1, Петков Р2, Михалова Т2, Бангьозова М3, Цанова А3, Йорданова А3, Лалчев З3, Шейтанов М1

1 Клиника по Анестезиология и интензивно лечение, СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет – София

2 Първа КНББ, СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет – София

3 СУ „Св. Климент Охридски“, София

Белодробната алвеоларна протеиноза (БАП) е рядко белодробно заболяване, характеризиращо се със запълване на алвеолите с абнормно количество сърфактантни липиди и протеини. Ефективна терапия при тежките форми е цялостният белодробен лаваж (ЦБЛ).

Цел. Цел на нашата презентация е анализиране подходите в интензивното лечение след провеждане на ЦБЛ.

Материал и методи.

ЦБЛ се извършва под обща анестезия. Представлява въвеждане на физиологичен разтвор в единия бял дроб – общо количество 10-15 л. След процедурата пациентът се нуждае от вентилаторен съпорт.

Направихме литературна справка и анализирахме 78 статии относно препоръчваната в тях вентилаторна стратегия. Сравнихме различните подходи и ги съпоставихме с нашия опит в интензивното лечение на трима болни с БАП.

Резултати.

В 57% от статиите няма данни за вентилаторна статегия, в 30% се препоръчва провеждането на инвазивна вентилация след лаважа, в 13% – директна екстубация на болния в операционната.

При тримата болни след ЦБЛ предприехме различни стратегии – двама оставихме на инвазивна вентилация за 24 часа след процедурата, а един бе есктубиран след процедурата и включен на неинвазивна вентилация.

Заключение.

В литературата интензивното лечение след ЦБЛ е пренебрегвана тема. Нашият опит показва, че неинвазивната вентилация има ефективността на инвазивната и за разлика от последната не се налага седация и релаксация на пациента.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email