Имунизираните с BCG ваксина деца имат по-нисък риск за респираторни инфекции

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Децата под пет години, които са имунизирани с BCG (Bacille Calmette-Guerin) ваксина, имат значимо по-нисък риск за остри инфекции на долните дихателните пътища (ИДДП), като протекцията е най-голяма при имунизираните с тази ваксина преди апликацията на ДТК (дифтерия-тетанус-коклюш) ваксина, показаха резултатите от обсервационно проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

„Независимо от това в коя част на света живеят децата, тези резултати подчертават важността на имунизациите и на спазването на препоръките, заложени в имунизационните календари,“ коментира водещият изследовател на проучването д-р Maria-Graciela Hollm-Delgado от Johns Hopkins University, САЩ (2).

За да определят дали BCG ваксината има влияние върху риска за ИДДП при децата на възраст <5 години, изследователите са използвали данните на първична кохорта от 58 021 деца от 19 страни, събрани през периода 2005-2010 година, както и на вторична кохорта от 93 301 деца от 18 държави, получени през периода 2000-2007.

Резултатите показват, че BCG ваксината е свързана с понижение от 17 до 37% на риска за ИДДП и при двете кохорти участници. Единствената ваксина, която е модифицирала благоприятния ефект на BCG върху честотата на ИДДП, е била тази, насочена срещу дифтерия-тетанус-коклюш (ДТК) (р<0.001).

Последователността, в която са приложени ваксините, е била от водещо значение за предразположеността на децата към респираторни инфекции – BCG преди ДТК – adjusted/propensity score-weighted relative risk (apRR) 0.79 (-21%); BCG зедно с ДТК – apRR 0.82 (-18%); BCG след ДТК (apRR) – 1.00 (неутрално). Броят на приложените дози ДТК не е оказал влияние върху тази зависимост.

Други фактори, модифицирали ефекта на BCG, са: видът на използвания при имунизацията щам; използване на печки с дърва; достъп до хлорирана вода; редовен контакт със селскостопански животни.

Д-р Hollm-Delgado обяснява, че е била наблюдавана повишена реактивност към туберкулина и към антигените на ДТК след приложение на ДТК ваксина, но взаимодействията между BCG и ДТК и риска за ИДДП са непознати и неизследвани до настоящия момент.

Известно е, че имунният отговор спрямо BCG варира в голяма степен както между отделните популации, така и в рамките на една и съща популация с течение на времето и се повлиява както от експозицията на пациента на микобактерии в околната среда, така и от вида на използваните ваксинални щамове.

Важно предимство на проучването е големият брой на включените участници.

Съществен недостатък е, че то е обсервационно и е възможно факторите, поради които децата не са получили BCG ваксина, да допринасят за увеличаване на риска за респираторни инфекции. Не е известен и точният вид на инфекциите, чиято честота е понижена.

Тъй като при по-голяма част от включените в изпитването деца е била приложена BCG ваксина, техните данни са сравнени с тези на 4% от участниците – това са пациентите, които не са получили ваксината. Поради тази причина, дизайнът на проучването не е оптимален за съпоставяне на различията между имунизираните и неимунизираните.

Някои изследователи предлагат да се анализират поотделно резултатите за момичетата и за момчетата, тъй като има данни, че благоприятните неспецифични ефекти на BCG ваксината са по-силно изразени при женския пол. Подлежащите механизми, обаче, все още не са известни.

Използвани източници:

1. Hollm-Delgado M., Stuart E., Black R. Acute lower respiratory infection among bacille Calmette-Guerin (BCG)-vaccinated children. Pediatrics 2014; 133: e73 – e81http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e73

2. Janeczko L. BCG vaccine may reduce risk of acute lower respiratory infection in kids. Reuters Health, January 2014 http://www.medscape.com/viewarticle/819023

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email