НЗОК: Гарантирано е комплексното лечение на пациенти със злокачествени тумори

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

НЗОК категорично заявява, че гарантира на пациентите със злокачествени солидни тумори комплексното им лечение – подсигурена е всяка една отделна част от цялостния процес на лечението, съобщиха от пресцентъра на Касата.

Съобщението, публикувано на официалната страница на институцията, гласи следното:

Чрез комплексното лечение се гарантира по-широк достъп и се осигурява по-качествено лечение.
Комплексното лечение е залегнало и в нормативните документи, приети от НЗОК и Министерството на здравеопазването – в Решението на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса – № РД-НС-04-24-1 от 29 март т.г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване, и Наредба № 2 от 25 март 2016 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в сила от днес (01 април 2016 г.).

 

Комплексността на лечебния процес се осъществява по два пакета – в зависимост от възрастта на пациентите. Пакетите включват амбулаторни процедури и клинични пътеки, както следва:

 

Първи пакет: Злокачествени заболявания при лица до 18 години.

 

Отделните части от цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“, № 8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“ и клинични пътеки № 245 „Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст“, №241 „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, № 246 „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“, № 247 „Брахитерапия с ниски активности“, № 248 „Конвенционална телегаматерапия“, № 249 „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, № 250 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, № 251 „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, № 252 „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“ и № 253„Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“.

 

Втори пакет: Злокачествени солидни тумори при лица над 18 години.

 

Отделните части от цялостния процес на лечение се осигуряват чрез прилагането на амбулаторни процедури № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“, № 8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“ и клинични пътеки № 240 „Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения “, № 241 „Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, № 246 „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“, № 247 „Брахитерапия с ниски активности“, № 248 „Конвенционална телегаматерапия“, № 249 „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, № 250 „Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, № 251 „Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания“, № 252 „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания“ и № 253„Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания“.
Лечебните заведения, сключили договор за изпълнение на дейностите по тези пакети, осигуряват на пациентите пълния обем диагностични и лечебни процедури по определения план на лечение по време и място на провеждане, като координират и контролират неговото изпълнение.

 

Лечебните заведения ще сключват договор с НЗОК за изпълнение на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение, включени в пакетите, като ще изпълняват дейностите самостоятелно или съвместно по договор с друго лечебно заведение. 

 

Например: Съгласно Наредба № 2 от 25 март 2016 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и алгоритъма на амбулаторна процедура №5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“, договор за изпълнението й с НЗОК сключват лечебни заведения, които са създали клинична онкологична комисия/клинична онкологична комисия по локализации. 

 

Лечебните заведения, които нямат собствени структури по медицинска онкология от минимум второ ниво на компетентност и структура по лъчелечение или нуклеарна медицина от минимум второ ниво на компетентност, осигуряват дейността, включена в обхвата на амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“ съвместно, чрез сключване на договор с друго лечебно заведение, което покрива заложените изисквания в алгоритъма на амбулаторната процедура.

 

Този принцип на осигуряване на дейностите по амбулаторни процедури и клинични пътеки, чрез които се осигурява комплексното лечение на пациенти със злокачествени солидни тумори, се отнася и за останалите амбулаторни процедури и клинични пътеки.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email