Лечението в болница за дейности по допълнителния пакет ще се отлага не повече от два месеца

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Затяга се процедурата за хоспитализация. Новият механизъм за влизане в болница се регламентира с промените в проекта на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, публикувана на сайта на МЗ.

Решението дали лечението на пациент трябва да се проведе в болница ще се извършва от лекар от съответното лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ. При спешност преценката може да бъде извършена и от дежурен екип в центъра за спешна помощ на лечебното заведение за болнична помощ, към което болният се е самонасочил.

Припомняме, че за хоспитализация, както и заползването на услуги, гарантирани от НЗОК, ще бъде задължителна електронна идентификация от страна на здравноосигурените лица.

Лекарите ще насочват пациента към болница като попълват направление за хоспитализация.

Към него ще се прилага амбулаторният лист от извършения преглед на пациента с посочени данни за статуса на пациента, предприетите диагностични и лечебни дейности и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. Направление за хоспитализация ще се издава и в случаи на отказа на пациента.

Задължително здравноосигуреното лице има право да избере лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, за оказване на съответната болнична помощ на територията на цялата страна. 

Болниците ще поддържат листа за планов прием, която заменя досегашната листа на чакащите, а пациентът ще трябва да даде писмено съгласие за вписване в нея.

На болния ще трябва да му бъдат предложени други възможни решения, включително възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. Болниците са длъжни да информират записаните в листата пациенти и да потвърдят предстоящия прием в срок от 2 дни преди планираната дата за приема.

Освен това, лечението в болница за дейности по допълнителния пакет може да се отложи не повече от два месеца.

Срокът може да бъде удължен само по желание на пациента за отлагане на хоспитализацията, по медицински показания, налагащи отлагане на планираното лечение в болнични условия, или ако е настъпило подобрение в състоянието на пациента и е отпаднала необходимостта от намеса в болнични условия в планирания срок.

От своя страна, пациентите ще бъдат задължени да информират незабавно лечебното заведение, в чиято листа за планов прием са вписани, ако са провели лечение на друго място или е отпаднала необходимостта от него.

Националната здравноосигурителна каса ще поддържа на сайта си актуална информация за националната листа за планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема. Публикуваната информация няма да съдържа лични данни на пациентите.

По време на престоя си в лечебно заведение пациентите имат право срещу заплащане да получат допълнително поискани услуги, включващи: подобрени битови условия, допълнително обслужване, избор на лекар или екип от медицински специалисти.

_____________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email