Д-р Александър Станишев: Лекарите намаляват с около 500–600 годишно, а и въз­рас­товата граница се покачва

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване не е в най-добрата си кон­диция. Здравно-осигурителната сис­тема е недовър­шена, заяви пред БГНЕС д-р Алек­сан­дър Станишев, начал­ник на хирур­гич­ното отделение от Клиниката по ендос­коп­ска и обща хирур­гия в Първа град­ска бол­ница в София.

Д-р Станишев е на мнение, че трябва да има три стълба на здравно осигуряване — пър­вият да е задъл­жител­ното, вторият — т.нар. задължително-доброволно, намиращо се във втори фонд, което сега не същес­т­вува и третият, който се казва „автокаско за здраве”.

„Поз­навам идеите на минис­тър Петър Мос­ков и мога да кажа, че част от тях са изпъл­ними, а други – не. Проб­лемът е, че в Бъл­гария, кол­кото и зле да звучи за хората, здрав­ната вноска е изк­лючително ниска. Може би, най-ниската в Европа като процент.”

“Смятам също, че една здравна каса е малко за страната. Трябва да са поне 23. Явно някой има интерес от монопола на НЗОК. Тя сега е одър­жавена и така или иначе няма фун­к­циите, които имаше в началото. Всички каз­ват, че се увеличават парите за касата, но не мисля, че злоупот­ребите там са самоцел.”, каза той и добави:

“Поради теж­ките проб­леми с недофинан­сирането някои колеги като че ли са принудени да над­пис­ват раз­ходите си, защото т.нар. клинични пътеки в своя обем са твърде недооценени. Пътеката е нап­равена така, че горе-долу да пок­рива кон­сумативите и част от прес­тоя на бол­ния, но не пок­рива зап­латите на медицин­с­кия пер­сонал, тока, водата, пар­ното”, обясни той.

„Бедна страна сме — вярно е, но и ставащото у нас е безумно в тази сфера”, твърди д-р Станишев.

„Хората у нас са недоволни от здрав­ните грижи — къде с право, къде — не. Смятат, че лекарят е длъжен да се притече на момента при бол­ния. Ние, лекарите, раз­бира се, че искаме да помог­нем на минутата на всеки, но това не може да стане, защото нямаме нуж­ния капацитет.”

“Лекарите намаляват с около 500600 души на година, а и въз­рас­товата граница се покачва. Не съм чер­ног­лед, но ако тен­ден­цията се запази скоро ще останем без лекари”, каза още д-р Станишев.

____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email