Лапароскопска срещу отворена резекция при ректален карцином–проспективен анализ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

П. Иванов, К. Василев, Г. Коташев, Г. Григоров, В. Кьосев, В. Христова

Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология; Военномедицинска академия, София

Сп. “Хирургия”, Том 79/2013 Брой 1

Резюме

През последните няколко години лапароскопската хирургия се утвърди в световен мащаб като метод на лечение при колоректален карцином. Множество проспективни рандомизирани проучвания, сравняващи лапароскопските с отворени резекции на дебелото черво, показват предимствата на лапароскопските операции по отношение на по-кратък болничен престой, по-бързо възстановяване на чревния пасаж и физическата активност при еквивалентни преживяемост и честота на рецидиви. Същевременно в много от проучванията, данните относно лапароскопската резекция при ректален карцином са оскъдни и въпросът е все още дискутабилен.

Цел: В настоящето съобщение си поставихме за цел да направим сравнителен анализ на клиничните и онкологични резултатите след лапароскопски и отворени ректални резекции при пациенти с ректален карцином.

Материал и метод:

Проспективно сравняваме и анализираме данните от две групи пациенти с ректален карцином – 66 подложени на лапароскопска, съответно – 47 подложени на отворена ректална резекция.

Двете групи са подбрани със сравними демографски характеристики (пол, възраст, индекс на телесно тегло), клас по АSA (American Society of Anesthesiologists), стадий на тумора, тип на операциите и неоадювантна радиохимиотерапия. Данните са статистически обработени.

Резултати:

Средната възраст беше 61 г., индексът на телесната маса варираше от 18 до 42. Честотата на конверсия беше 6.06%. Постоперативните усложнения бяха подобни в двете групи, с изключение на раневата инфекция, която беше по-малка за лапароскопската група (p=0, 02).

Лапароскопската група беше с по-кратък болничен престой (5 съответно 7 дни p<0,01), по-бързо възстановяване на чревния мотилитет (3 съответно 4,5 дни p<0,001) в сравнение с отворената група. Тригодишната преживяемост, честотата на локалните и късните рецидиви беше идентична при двете групи.

Изводи:

Лапароскопската хирургия е приложима при лечението на ректалния карцином с аналогични онкологични резултати в сравнение с конвенционалната хирургия и притежава всички предимства на миниинвазивна методика.

Необходими са по-нататъшни рандомизирани проучвания за прецизиране приложимостта на лапароскопската ректална резекция при карцином.

Ключови думи: Лапароскопска хирургия, Ректален карцином, Ректална резекция, Лапароскопска резекция

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email