Естетични възстановявания на втори клас кавитети при временни молари

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Наталия Гатева, дм; Факултет по дентална медицина; Медицински университет – София

Съвременна стоматология, 43, 2012, № 1, 3-19.

Резюме             

Цел на това изследване е да се проследи клиничното представяне на втори клас естетични обтурации във временното съзъбие, възстановени чрез посредничеството на 4 генерации адхезивни системи, за период от 2 години. Изработени са 160 обтурации.

По равен брой молари (40) са възстановени чрез посредничеството съответно на: тристъпкова адхезивна система с тотално ецване (OptiBond FL); двустъпкова адхезивна система с тотално ецване (Exite); двустъпкова самоецваща адхезивна система (AdheSE) и едностъпкова самоецваща адхезивна система (AdheSE One). В деня на изработването, на 6-ия, 12-ия,18-ия и 24-тия месец обтурациите бяха оценявани чрез USPHS Rige критерии за: маргинално оцветяване, вторичен кариес, анатомична форма и маргинална адаптация.

Резултатите са обработени статистически чрез прилагане на Mann-Whitney и Kruskal-Wallis тестове (р < 0.05). От изработените в началото 160 обтурации, в края на изследвания период – на 24-тия месец, като клинично идеални или приемливи са оценени 148 (92,50%) обтурации, а 12 (7.5%) са оценени като клинично неприемливи на 12-ия и 18-ия месец, което е наложило те да бъдат подменени.

Най-слабо клинично представяне на 24-тия месец показват обтурациите от група 4, а с най-добри клинични резултати – 100% клинично приемливи, са тези от група 1. Обтурациите от групи 2 и 3 показват сходни клинични резултати. В група 2 две обтурации (5%) са били подменени, а останалите 38 (95%) са били оценени като клинично приемливи.

Това дава основание да дадем препоръка за съкращаване на времето за ецване в дентина от 15 s на 7 s с цел оптимизиране на адхезивната връзка при нанасянето на адхезивни системи с тотално ецване.

Ключови думи: временни зъби, естетични обтурации, втори клас кавитети, адхезивни системи

За да прочетете пълния текст – НАТИСНЕТЕ ТУК.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email