Дванадесетгодишен опит в хирургичното лечение на инсулином на панкреаса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Токов П., Живков E., Симонова Л., Попадийн Н., Попов В., Франгов T., Димитрова В.; Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Алексанровска”

Български медицински журнал, 6, 2012, №1, 54-57.

Резюме              

Инсулиномът е най-честата ендокринна неоплазия на панкреаса. По-често се среща при жени. Локализацията е предимно в опашката на панкреаса, по-рядко – в тялото, и най-рядко – в главата.

Клиниката е разнообразна. Включва сприхавост, забравяне, объркване, загуба на съзнание, нервност, изпотяване, тахикардия, наддаване на тегло. Известна е и триадата на Whipple. Диагнозата се поставя средно 1,5-3 години след появата на оплакванията. Класиката е установяване на тумора с КАТ и ЯМР.

Основното лечение е хирургично. Целта на проучването ни е да резюмира световния опит в диагностиката и лечението на инулинома и да го съпостави с нашия, който се анализира ретроспективно.

За периода 1997-2008 г. в Клиниката по обща, чернодробна и панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска”, МУ – София, са оперирани 12 пациенти с инсулином, доказан на следоперативната хистология. Извършените оперативни интервенции са дистална резекция на панкреаса в 8 случая (67%), като в 4 от случаите е извършена насляпо, т.е. без предходна образна верификация, въпреки проведените КАТ или ЯМР, и без установяване на лезията в интраоперативната находка.

Извършени са още 1 (8,5%) резекция на тялото на панкреаса, 1 дуоденохемипанкреатекомия (8,5%) и 2 енуклеации на туморни лезии (17%). Направени са изводи на базата на нашия клиничен опит и данните от литературата.

Ключови думи: инсулином на панкреаса, дистална резекция, ендокринна неоплазия

За да прочетете пълния текст – НАТИСНЕТЕ ТУК

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email