Ролята на алкохола при възникването на лицево-челюстни травми

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Д-р Е. Деливерска; Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, МУ — София; сп. “Съвременна стоматология”, бр. 1, 2014 г. 

Резюме

През последното десетилетие се отбелязва тенденция за нарастване употребата на психогенни средства (наркотици, алкохол и др.). Злоупотребата с алкохол може да доведе до намаляване на самоконтрола и да подтикне към физическо насилие. Болните с наранявания, свързани с употребата на алкохол, често са пациенти на отделенията по ЛЧХ.

Целта на настоящото проучване е да се изследва връзката между алкохолнотo повлияване и лицево-челюстната травма при болни, лекувани в отделението по ЛЧХ в УМБАЛ ”Св. Анна” — София, за периода 05.2005-02.2011 г. Направено е ретроспективно проучване и анализ на болничната документация на всички болни с травми, лекувани в клиниката по ЛЧХ в УМБАЛ ”Св. Анна” за 6-годишен период.

Общо 75 па­ци­енти са преминали през отделението с алкохол-свързани травми (АлСТ). Повече от 4/5 от болните са от мъжки пол, като 77% са на възраст между 17 и 40 години. Установява се, че побоят (78%) най-често е причина за тези наранявания, следват пътнотранспортните произшествия (ПТП  —  12%) и падането (10%). Другите етиологични фактори са от различно естество и са представени от единични случаи.

Лицево-челюстната област (ЛЧО) най-често се избира като мишена при наранявания вследствие на побой при израснали индивиди. Налице е закономерност между алкохолната интоксикация и травмите. АлСТ продължават да бъдат голям проблем при младите мъже, въвлечени в побой.

Тежък проблем са и ПТП, причинени от алкохолно повлияни водачи на МПС. Надяваме се различните институции и организации да се заемат с решаването на проблема и тези хора да бъдат включени в програми за превенция срещу опустошителния ефект от въздействието на алкохола. 

Ключови думи: алкохол, лицево-челюстна травма

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email