Проучване откри повишен риск за ХВЧЗ при пациенти с астма и ХОББ

Д-р Радислав Наков, УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ

В популационно-базирано ретроспективно кохортно проучване на 136 178 пациенти с астма и 143 904 пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Brassard и сътр. откриват сигнификантно повишена честота на хронични възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ).

Средната честота на болест на Крон (БК ) и улцерозен колит (УК) при пациентите с астма била съответно 23,1 и 8,8/100 000 човекогодини. Резултатите при болните с ХОББ били 26,2/100  000 човекогодини с БК и 17/100 000 с УК (1,2).

Сравнено с общата популация, честотата на БК при пациенти с астма била с 27 % по-висока, а при пациенти с ХОББ – 55 % по-висока. Също така, честотата на УК била с 30% по-висока при болни с ХОББ. Авторите забелязват, че при деца под 10-годишна възраст с астма и при възрастни на възраст между 50 и 59 години с ХОББ, честотата на БК била повече от два пъти по-висока в сравнение с тази при общата популация (1,2).

ХВЧЗ са социално значими заболявания, от които боледуват предимно хора в млада, творчески активна възраст. Заболяванията са с хронично-рецидивиращ ход на протичане и боледуващите страдат през целия си живот.

Болестта на Крон (БК) е хронична идиопатична грануломатозна трансмурална възпалителна чревна болест на целия гастроинтестинален тракт (ГИТ). При БК има склонност към поява на ерозии, язви, пенетрации, абцеси и фистули на ГИТ. Болестта се характеризира със сегментно обхващане, огнищни тласъци и интермитентна активност, водеща до фиброза и обтурация, без златен стандарт за диагноза.

Улцерозния колит (УК) е хронично възпалително заболяване, причиняващо възпаление на лигавицата на дебелото черво без наличие на грануломи в биопсичния материал. Засяга ректума и в различна степен цялото дебело черво, без прекъсване между засегнатите части, характеризира се с вълнообразен ход от релапси и ремисии.

Използвани източници:

  1. Barclay L. COPD, Asthma May Up Risk for Inflammatory Bowel Disease. Medscape Medical News. Available at http://www.medscape.com/viewarticle/835213. Accessed: November 22, 2014.
  2. Brassard P, Vutcovici M, Ernst P, Patenaude V, Sewitch M, Suissa S, et al. Increased incidence of inflammatory bowel disease in Québec residents with airway diseases. Eur Respir J. 2014 Nov 18. [Medline].

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email