Нови препоръки на Европейската лекарствена агенция (ЕМА)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Препоръки

– високите дози (>2400 mg дневно) ibuprofen трябва да се избягват при пациенти със сърдечносъдови заболявания (неконтролирана артериална хипертония, конгестивна сърдечна недостатъчност NYHA клас II-III, исхемична болест на сърцето, периферна съдова и мозъчносъдова болест)

– препоръките за ibuprofen се отнасят и за високите дози dexibuprofen (>1200 mg дневно)

– експерименталните данни сочат, че продължителният прием на ibuprofen/dexibuprofen може да намали кардиопротективните свойства на ниските дози ASA (обикновено 75 mg). Това се дължи на компетитивния спрямо ASA ефект на ibuprofen по отношение на тромбоцитната агрегация; краткосрочният прием не крие подобни проблеми.

ЕМА започна обзор на SGLT2 инхибиторите

ЕМА започна преглед на canagliflozin, dapagliflozin и empagliflozin* – инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2), които се прилагат за лечение на диабет тип 2 (2). Това е най-новият клас глюкозо-понижаващи лекарства, одобрени за контрол на хипергликемията при възрастни пациенти с ДТ2.

Цел на обзора е да се оцени рискът за диабетна кетоацидоза (ДКА) и кетоза – сериозно усложнение, което обикновено се развива при болни с диабет тип 1 (ДТ1) при ниски нива на инсулин (хипоинсулинемия), но не e типично за ДТ2.

Решението на EMA идва след постъпването на 101 доклада за случаи на развитие на ДКА по време на лечение на пациенти с ДТ2 със SGLT2 инхибитори (тази честота е на фона на експозиция на половин милиона пациенти за една година).

Макар и редки, всичките случаи са били тежки, като някои са наложили хоспитализация.

ДКА обикновено е свързана с високи нива на кръвната глюкоза (над 13.7 mmo/l), но в някои от случаите хипергликемията е била от порядъка на 11.1 mmol/l.

Потенциалните рискови фактори за ДКА са: остро заболяване, включително инфекция (инфекция на урогениталния тракт, уросепсис, гастроентерит, грип и др.), травма или постоперативно състояние, намален прием на калории и течности, намалени инсулинови дози, хронична злоупотреба с алкохол, хиповолемия, хипоксия, остро бъбречно увреждане. При половината от случаите с ДКА, причината за нейното възникване остава неоткрита.

Наблюдавани са и случаи на еугликемична хипо- или асимптомна ДКА, което затруднява поставянето на диагнозата.

Пациентите с ДТ2, които получават терапия с този клас медикаменти, трябва да бъдат наблюдавани за прояви и симптоми на метаболитна ацидоза (затруднено дишане, гадене, повръщане, коремна болка, сънливост, необичайна отпадналост и обърканост). При потвърждаване на ДКА (хипергликемия и наличие на кетони в урината и/или в кръвта), приемът на съответния медикамент трябва да се преустанови и да се вземат мерки за корекция на ацидозата и контрол на кръвната глюкоза.

При част от наблюдаваните случаи, ДКА е възникнала за първи път – средно около две седмици след започване на терапията на терапията с SGLT2 инхибитор.

SGLT2 инхибиторите водят до глюкозурия и до повишаване на нивата на глюкагона, което от своя страна стимулира глюконеогенезата в черния дроб, освобождаването на свободни мастни киселини и покачване на серумните нива на кетоните (чернодробна кетоза). Това е един от вероятните механизми, които могат да обяснят възникването на еугликемична ДКА, предложен от авторите на статия в списание Diabetes Care (2).

В допълнение, дехидратацията, в резултат на повишената диуреза при терапията с тези медикаменти, може да задълбочи проблема посредством допълнително увеличаване на нивата на кортизола и адреналина.

При ниска нива на инсулин (хипоинсулинемия) и повишени нива на глюкагон (хиперглюкагонемия) и на останалите контрарегулаторни хормони се създават идеални условия за възникване на кетоза или на кетоацидоза, която не се съпровожда от хипергликемия поради повишения не-инсулинозависим бъбречен клирънс на глюкозата (2).

SGLT2 инхибиторите не са разрешени да се използват при пациенти с ДТ1. (ИТ)

mdЗа повече информация: www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Updated advice on use of high-dose ibuprofen http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/05/news_detail_002337.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

2. Review of diabetes medicines called SGLT2 inhibitors started http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/SGLT2_inhibitors/human_referral_prac_000052.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

3. Peters A., Buschur O., Buse J. et el.Euglycemic diabetic ketoacidosis: a potential complication of treatment with sodium-glucose cotransporter 2 inhibition. Diabetes Care June 15, 2015http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/06/03/dc15-0843.abstract

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email