Въздух или кислород при STEMI?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

доц. Яна Симова, МБАЛ “Доверие”, Списание МД, юли 2015

Терапията с кислород при пациенти с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI) увеличава острата миокардна увреда и е свързана с по-голяма зона на инфаркта на шестия месец, показаха резултатите от проучването AVOID*, публикувани в списание Circulation (1).

Почти без изключения, всички болни със съмнение за STEMI веднага получават допълнителна кислородна терапия (с маска или назална канюла), независимо от това дали имат или нямат хипоксемия.

Това е едно от онези, почти автоматизирани действия, които всички ние извършваме, защото така ни изглежда правилно – след като проблемът е исхемия, може да се преодолее със супрафизиологични нива на кислород.

Реалният проблем, обаче, е в това, че не само липсват доказателства в полза на този подход, а дори терапията с кислород би могла да навреди, създавайки излишък от свободни радикали.

Проучването AVOID е първата стъпка към един по-рационален подход за допълнителната кислородна терапия при STEMI. В него 441 пациенти са рандомизирани в линейката да получават 8 литра в минута кислород или атмосферен въздух. Това лечение продължава и по време на перкутанната коронарна интервенция и до постъпването на болния в интензивно отделение.

Първичната крайна цел е големината на инфаркта, оценена със серийно изследване на биомаркери. Освен това на шестия месец инфарктната зона е определена с помощта на магнитно резонансно изследване, проследена е честотата на аритмии и на повторни миокардни инфаркти – вторични крайни цели.

Болните, получили кислород, са били със значително по-голяма инфарктна зона, оценена според стойността на МВ фракцията на креатинин-фосфокиназата (СРК-МВ). При оценка според стойностите на тропонин, разликата между групите на кислород и атмосферен въздух не достига статистическа значимост, въпреки числено по-високите стойности на този биомаркер на фона на кислород.

На шестия месец некротичната площ е по-обширна при пациентите, третирани с кислород, в сравнение с тези без такава терапия. Освен това ритъмните нарушения и честотата на ре-инфарктите са значително по-често срещани при приложение на кислород. Броят на смъртни случаи също е по-висок в тази група.

Това проучване, само по себе си, вероятно няма да промени клиничната практика, но поне може да ни накара да погледнем с известна критичност на рутинната допълнителна кислородна терапия в тази група и да стимулира провеждането на по-големи рандомизирани клинични проучвания.

* AVOID – Air Versus Oxygen in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

mdЗа повече информация: www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Stub D., Smith K., Bernard S. et al. Air versus oxygen in ST-segment elevation myocardial infarction. Circulation, May 2015http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/05/22/CIRCULATIONAHA.114.014494

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email