Тестове за бърза имунодиагностика на латентна и активна туберкулоза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

В края на миналия век бяха разработени IGRA тестовете. Те са базирани на метод за измерване на освобождаването на интерферон-гамма (INF-gamma) след in vitro стимулиране с мононуклеарни клетки от периферна кръв – носители на високоспецифични антигени като ESAT-6 и CFP-1 (които са имунодоминантните антигени в M. tuberculosis complex).

Понастоящем този метод е приет за златен стандарт за откриване на пациентите с латентна или активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза (провеждането на скрининг за туберкулоза).

Днес са достъпни два метода за бърза in vitro имунодиагностика на ТВ – T-SPOT.TB (Oxford Immunotech, UK) и QuantiFERON-TB Gold in tube (Cellestis, Australia), като мета-анализ на данните от проведените клинични проучвания, включително и при инфектирани с HIV пациенти, показва, че тези два теста имат сходна чувствителност и по-добра специфичност от класическия кожен туберкулинов тест (tuberculin skin test – TST, реакция на Mantoux).

Лонгитудинални изследвания установиха, че способността на INF-gamma тестовете за откриване на реактивиране на ТВ при имуносупресирани индивиди е по-добра отколкото тази на пробата на Манту при ваксинирани с BCG пациенти.

Високи нива на освобождаване на INF-g се установяват при 70-90% от случаите с активно заболяване, като тези нива се понижават след провеждане на противотуберкулозната терапия.

С теста QuantiFERON-TB Gold in tube се измерва общото количество на освободения INF-gamma, като за неговото провеждане се използва проба с цяла кръв.

При провеждане на T-SPOT.TB теста се използват предварително изолирани Т-лимфоцити от периферна кръв на пациента, като продукцията на интерферон-гамма се измерва на ниво единична клетка в отговор на специфичния антигенен стимул.

Тъй като T-SPOT.TB тестът дава по-добра представа за функционалната активност на Т-лимфоцитите, той се предпочита при имунокомпроментирани пациенти като HIV-серопозитивни или случаи на лечение с имуносупресори (TNF-алфа инхибитори, антиретровирусни средства, цитостатици, кортикостероиди), или малки деца.